Geodezja

Geodezyjna obsługa inwestycji:

– wytyczenia budynków i budowli w tym: domy, sieci uzbrojenia terenu, konstrukcje stalowe, drogi i mosty,

– pomiary realizacyjne, bieżąca obsługa inwestycji,

– inwentaryzacje powykonawcze,

– pomiary przemieszczeń i osiadań obiektów,

– pomiary objętości mas ziemnych.

Regulacja stanów prawnych:

– wznowienia granic,

– podziały i rozgraniczenia nieruchomości,

– sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Wykonywanie map:

– mapy sytuacyjno – wysokościowe analogowe i numeryczne,

– mapy do celów projektowych.